top of page

אספת האזרחים הגלובלית בנושא משבר האקלים

אספת האזרחים הגלובלית בנושא המשבר האקולוגי ומשבר האקלים הייתה יוזמה חלוצית של ארגוני חברה אזרחית. היא התקיימה בסוף שנת 2021 והייתה אסיפת האזרחים הראשונה בעולם שהפגישה 100 אזרחים ('אספת הליבה') שנבחרו באקראי מרחבי העולם כדי לדון בנושא: 'כיצד יכולה האנושות להתמודד עם משבר האקלים והמשבר האקולוגי באופן שהוא הוגן ויעיל?'

במשך 68 שעות ולאורך 11 שבועות, האזינו חברי 'אסיפת הליבה' לראיות ממומחים, החליפו דעות בדיונים בקבוצות קטנות ובישיבות מליאה, ופיתחו את 'הצהרת אזרחי העולם' בנוגע לעתיד בר-קיימא של כדור הארץ. לצד חברי 'אספת הליבה' השתתפו עוד מעל ל 400 אזרחיות ואזרחים, מ 49 מדינות, ב 'אספות קהילתיות' שנתמכו על ידי הגופים המארגנים ואשר המלצותיהן הזינו את התוצר הסופי של המהלך. 

'הצהרת אזרחי העולם' הוכרזה והזינה את ועידת האומות המאוחדות בנוגע לשינויי אקלים(COP26) שהתקיימה בגלזגו בשנת 2021. 

מטרת המהלך הייתה ליצור תקדים ממוסד להבאת קולם של אזרחים מהשורה לשולחן הדיונים הגלובלי, מרחב ממנו הם נעדרים ברובם. תוצרי המהלך החלוצי הזה כוללים, לצד דוח מסכם, גם דוח הערכה שנכתב על ידי צוות מחקר שליווה את המהלך וכן משאבי ידע וארגז כלים שנבנו במיוחד לצורך הרחבת ההשתתפות האזרחית הגלובלית באמצעות ה'אספות  הקהילתיות'.האתר שהוקם כחלק ממיזם האספה כולל את תיאור המהלך, עדויות משתתפים, ארגז כלים לקיום אספת אזרחים קהילתית, משאבי ידע בנושא משבר האקלים וכן הפניה לדוח המסכם ולדוח הערכה.https://globalassembly.org/report
לקוח מאתר היוזמה

Comments


bottom of page