top of page

אתר ה-Sortition Foundation, עמותה לקידום ומיסוד של סורטיציה

העמותה חוקרת, מקדמת ציבורית ומספקת שירותים וייעוץ בנושאי סורטיציה - דגימה אקראית וייצוגית של אזרחים כנציגים בדמוקרטיה. מקדמים את מיסוד האספות בבריטניה.

https://www.sortitionfoundation.org/


bottom of page