top of page

גיוון, הכללה והצטלבות של מיקומי שוליים בתהליך הדגימה והגיוס של משתתפים לאספות אזרחים

צוות של ארגון Sortition, אשר מתמחה במתודולוגיות גיוס של משתתפים לאספות אזרחים, ניתח באיזו מידה מתודולוגיות הקריאה והגיוס להשתתפות באספות אזרחים מביאות את התוצאה הרצויה של ייצוגיות ושל הכללה, בדגש אזרחים במיקומי שוליים חברתיים. הניתוח התבסס על פילוח של שיעורי השבה למכתבי הגיוס שנשלחו למדגמים מייצגים גדולים של אזרחים באנגליה, כחלק מתהליכי גיוס משתתפים לאספות במהלך שנת 2021. הפילוחים מתייחסים לרמת השכלה, שיוך אתני ומדרג חברתי-כלכלי של אזור המיקוד.

תוצאות הניתוח מעידות על הענות גבוהה יותר של בעלי השכלה גבוהה אשר מחייבת שינוי בשיטות הגיוס לשם הבטחת הייצוג של אוכלוסיות פחות משכילות. הן מרמזות על אפשרות שבשל הצטלבות בין השכלה לאתניות, המדגמים הסופיים לאספה לוקים בתת ייצוג של קבוצות אתניות (לא לבנות).

המאמר בוחן מתודות להתגבר על ההטיות האלה וכן מציע סוגיות להמשך מחקר.
https://www.sortitionfoundation.org/diversity_inclusion_intersectionality_citizens_assembly
Sortition מתוך אתר

Comments


bottom of page