top of page

פרטיסיפדיה (Participedia)

פלטפורמה גלובלית המקדמת יצירה של קהילת ידע שיתופית העוסקת בדמוקרטיה דליברטיבית והשתתפות ציבור. הפלטפורמה מזמינה חוקרים, אקטיביסטים, פרקטיקנים, וכל מי שמתעניינים בדמוקרטיה דליברטיבית ותהליכים של השתתפות אזרחים בעיצוב מדיניות, לאסוף, לקטלג ולהשוות, תהליכים פוליטיים השתתפותיים מרחבי העולם. בפלטפורמה מתועדים מעל 2,000 מקרים מכ 150 מדינות בעולם והיא ממשיכה לצמוח. הקהילה מציעה, לצד חדשות, משאבי ידע ודיונים, גם "מפגשי קפה", "מועדון קריאה" והזדמנויות נוספות למפגש ולמידה משותפים.


Comments


bottom of page