top of page

פרסום חדש שלנו - מדריך לאספות אקלים כאספות אזרחים (ינואר 2023)

המדריך כולל פרק מפורט של הדרכה להקמה וניהול של אספת אזרחים, וגם: טיעונים המצדיקים יישום אספות אזרחים ככלי לעיצוב מדיניות ציבורית, סיפורי הצלחה של אספות אזרחים מהעולם, תיאור וניתוח אספת האזרחים הראשונה שהתקיימה בישראל בקריית טבעון בשנת 2020 וההקשר התיאורטי על אספות אזרחים כחלק מתפיסה של דמוקרטיה דליברטיבית.

Comments


bottom of page