top of page

אספות אקלים - המדריך לאספות אזרחים

המדריך נכתב על ידי צוות דמוקרטיה 3.0 במרכז השל לקיימות והוא כולל לצד פרק מפורט של הדרכה להקמה וניהול של אספת אזרחים, גם: טיעונים המצדיקים יישום אספות אזרחים ככלי לעיצוב מדיניות ציבורית, סיפורי הצלחה של אספות אזרחים מהעולם, תיאור וניתוח אספת האזרחים הראשונה שהתקיימה בישראל בקריית טבעון בשנת 2020 וההקשר התיאורטי על אספות אזרחים כחלק מתפיסה של דמוקרטיה דליברטיבית.Коментарі


bottom of page