top of page

אירלנד - אספות לשינוי החוקה בנושא הפלות ונישואי להט"ב

שתי אסיפות גדולות שדנו בשינויים בחוקה התקיימו באירלנד: הראשונה התקיימה בשנים 2014-2012, והשנייה בשנים 2018-2016.


הראשונה דנה בשינויים במבנה הפרלמנט, בזכויות נשים ובשינוי החוקה שתאפשר נישואי להט"ב. האסיפה כללה 99 משתתפים: 66 אזרחים ו-33 נבחרי ציבור ממפלגות שונות. חלק מהאזרחים המשתתפים דיווחו שהם שינו את דעתם בנושא במהלך האספה, הם אף והפתיעו פרשנים רבים כשהם תמכו בשינוי החקיקה כך שתאפשר נישואי להט"ב. בעקבות האסיפה התקיים משאל עם שהפך את נישואי הלהט"ב לחוקיים באירלנד.


האספה השנייה דנה בשינויים בפרלמנט ובמערכת הבחירות, בשינוי אקלים, בהזדקנות האוכלוסייה ובאיסור החוקתי על הפלות. גם במקרה זה, לאחר דיון מושכל ולימוד הנושא עם מומחים, האספה הפתיעה פרשנים ופוליטיקאים כשכתבה נוסח לחוק שיאפשר הפלות. הנוסח של האספה התקבל במשאל עם.


שתי האסיפות יצרו שיח ציבורי על הנושאים הללו. קיימים מחקרים שמראים שהאסיפות הובילו לשינויי עמדות באוכלוסייה, ובכך עזרו להצעות לעבור במשאל העם.
Comments


bottom of page